Category Archives: Aktividades Ministerio

MT-SEKOMS halao Abertura ba Konkursus Koru

Media-Ministru do Turismo (MT) Timor Leste, Francisco Kalbuadi Lay halo abertura ba konkursu Koru ne’ebe mak organiza husi Diocese Dili. “Konkursu ne’e halao ho obejetivu atu promove talentu foin sa’e nian iha area Muzika,”dehan Ministru Kalbuadi, bainhira halao abertura ba konkurusu refere.

Iha Abertura ida ne’e, Ministru do Turismo akompana husi, Sekretariu do Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS), Nelio Izac Sarmento, no mos Sekretariu Estadu Meiu Ambiente (SEMA), Nominando Buras. Konkorente ne’ebe mak partisipa iha konkursu hirak ne’e, mai husi Joventude sira husi paroquia Motael, Balide, Aimutin no mos Paroquia Bekora.

Nelio Izac, SEKOMS hateten, importante tebes ba Joventude sira atu partisipa iha Dezenvolvimentu Nasional, liu husi Muzika bele halibur joventude sira. “No Papel Media importante hodi halao kobertura no divulga informasaun ne’ebe mak edukativu hanesan ne’e (Konkursu Koru.Red) hirak ne’e ba iha publiku,”dehan Nelio Izac.

Husu konkursu hirak ne’e grupo tolu ne’ebe mak tama iha parte final sei hatoo sira nia apresentasau iha palasiu do Governu no mana nain ba konkursu Koru ida ne’e sei hetan oportunidade hodi fo apresentasaun ba iha Eventu Nasional sira. (Media MT)