Kirsty Sword Gusmão Visita Ministeriu Turismu

IMG_8090Media MT-Ministru do Turismo akompanadu husi Diretora Jeral Arte no Kultura, Cicilia Assis,  Xefe Gabinete Ministeriu do Turismo, Francisco dos Santos, Assesor Jorge Martins simu visita husi Kirsty Sword Gusmao hanesan esposa husi Primeiru Ministru RDTL Kay Rala Xanana Gusmão no fundadora mos ba Muzeu no Kafetaria Dare, iha Gabinete do Ministru do Turismo, Memorial Hall Dili, Segunda (03/02).

Objetivu husi visita ida ne’e maka atu hatoo poprosta ba Ministeriu do Turismo hodi apoiu Muzeu no Kafetaria Dare ne’ebe mak harii ona iha tinan lima nia naran, no konsidera hanesan fatin Turismo no historiku ne’ebe mak presija atu promove.

IMG_8065

Foto by Dea

“Ohin Hau mai iha ne’e atu hatoo proposta kolaborasaun ba gestaun museu no kafe memorial Dare nian. Nia projetu ida nebe hau rasik hahu iha tinan haat ka lima liuba, ho apoiu tomak husi komunidade ne’ebe mak hakarak dezenvolve sira nia muzeu no eskola hodi bele servi diak liutan komunidade local no nasaun,”informa Kirsty.

Fatin muzeu Dare, tuir  Kirsty  hanesan fatin istorika ida,  ne’ebe uluk soldadu Autralianu sira ne’ebe servi iha Timor Leste durante funu mundial daruak, harii hodi fo onra ba Timor oan sira ne’ebe ajuda sira atu sobrevive no mate tmba moras no funu. “Iha muzeu ne’e mos iha eskola Primaria Fatinabaida ne’ebe mak uluk harii ho total estudante 300 ne’ebe mak sira nia kondisaun eskola aat tebes, tanba nee mak kuandu hau halo ligasaun ho komunidade no halo planu atu halo muzeu, hau fo prioridades uluk ba  harii eskola foun ba labarik sira, no ami konsege harii duni eskola simples ida iha fatin memorial nee, no agora iha kafetaria simples ida mos,”Nia informa.

Kirsty mos haktuir katak, Muzeu no Kafetaria Dare nu’udar fatin nebe’e furak no klima nebe fresku. “Hau hanoin katak hanesan riku soin ida ba Timor Leste tanba nee mak hau hakarak ministeriu turismu bele hahu halao jestaun ba fasilidade ida ne’e no fahe nia matenek no esperiensia ba jestaun fasilidade kultural sira no hau espera katak fatin ida ne’e bele sai kampu de treinu ou kampu de formasaun ida ba Timor oan sira,”espera Kirsty.

Iha fatin hanesan mos, Diretora Jeral Arte no Kultura wainhira simu tiha visita ida ne’e, agradese no prontu atu fo apoiu formasaun iha area jestaun muzeu nian ba iha funsionariu Muzeu no Kafetaria Dare.

“Ami (MT no SEAC) sei fo apoiu ba ida ne’e, hodi ema sira ne’e  bele halo  gestaun ba muzeu no kafe ne’ebe mak iha tiha ona ne’e. No mos bele divulga informasaun sira ne’e ba komunidade Timor oan sira hotu nune’e mos ba turista sira mai husi esttrangeiru,”Diretora Geral Arte Kultura ne’e informa. (Dea)

Advertisements

Posted on February 3, 2014, in Notisias. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: