Monthly Archives: February 2014

Governu Fransa Prontu Apoiu Timor Leste Dezenvolve Setor Turismu

IMG_9726Governu Fransa Liu husi nia Ambaxadora iha Timor Leste, Corinne Breuzer hasoru malu Ministru Turismu Francisco Kalbuadi Lay hodi koalia kona-ba future koperasaun Timor Leste no Fransa iha area Turismu, Kuarta-Feira (26/02).IMG_9717

Ministru Turismu wainhira simu delegasaun ne’e, halao apresentasaun badak kona-ba planu no programa Ministeriu nian iha tinan lima nia laran. Iha apresentasaun ne’e Ministru Turismu hateten, governu Timor Leste oras ne’Ç dadaun foka ba setor tolu ne’ebe mak importante maka, setor Turismu, Transporte no Telekomunikasaun, no Infrastutura, tnba konsidera setor ne’e importante ba dezenvolimentu nasaun Timor Leste.

“ita tinan kotuk, ami nia ministeriu foka liu ba kapasitasaun rekursus humanus ba funsionariu no mos ba ami hoteis no restorante nain sira hodi profesionaliza sira nia servisu,”informa Ministru.

Ministru Turismu mos haktuir katak, governu Timor Leste nakloke aan ba investimentu iha area saida deit ne’ebe konfidera importante ba dezenvolvimentu nasaun.

Iha oportunidade ne’ebe hanesan Ambaxadora Fransa, Corinne Breuzer  informa ba Ministru Turismu katak, obejtivu hasoru malu ho MInistru Turismu maka, atu loke hatene planu no programa MInisteriu nian inklui mos investimentu ne’ebe mak Ministeriu ka governu prefere atu halao iha Timor Leste liuliu iha setor turismu nian.

“Ami mai iha ne’e hodi hatene klean liutan inventimuentu  saida mak ministeriu prefere liu atu halao iha setor turismu, hanesan eko-turismu, spa, ka turismu adventura no seluk tan. Hodi nune’e ami nia governu mos bele apoiu loke dalan ba investidor sira ne’ebe mak iha interse atu mai investe iha Timor Leste,”dehan Ambaxadora ne’e.

Nia mos haktuir katak, Timor Leste nasaun ida ke furak, no riku ho rekursus naturais ne’ebe mak atrai tebes ema atu mai iha Timor Leste.

Nia parte mos informa katak, iha future mos Fransa sei loke sentru treinamentu ida ba joventude sira iha area lingua no mos turismu hotelaria. (RMT)

Advertisements

28 Fevereiru, Karnaval Sei Anima Populasaun Dili

Hanesan Programa Anual Ministeriu Turismu nian, iha loron Sesta-Feira 28 de Fevereiru semana ne’e, Ministeriu do Turismo sei organiza Karnaval ba dala 6, ne’ebe mak sei  hahu husi Edifisiu Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Koperasaun hodi lao ain too iha Palasiu Governu nia oin, hahu oras 12 meiudia too remata. Total grupu ne’ebe mak rejistu ona hamutuk 60 ne’ebe sei kompete hodi hetan premiu osan hamutuk USD 1000 ne’ebe sei hili tuir apresentasaun, kreatividade no talentu.

IMG_9463

Total orsamentu ne’ebe mak MT prepara ba eventu refere, tuir Diretor Jeral Turismu, Silvino Sampaio Goncalves ne’ebe representa Ministru Turismu hatehten, Ministeriu Turismu aloka orsamentu ho montante USD 50 mil ne’ebe ezekuta tuir komisaun ne’ebe mak harii ona husi Ministeriu do Turismo rasik.

“Ministeriu  Turismu sei hahu fIMG_9656ila fali Ka

rnaval ba dala 6, hodi anima komunidade Dili no sai ona hanesan programa anual ministeriu turismu nian. atu realiza programa ne’e Ministeriu Turismu prepara orsamentu hamutuk USD 50 mil,”informa Silvino wainhira halao konferensia da imprensa iha Tersa-Feira (25/02).

Objetivu husi Karnaval ne’e, tuir Silvino maka, hodi promove kultura no mo kreatividade joventude nian. Tema Karnaval ba tinan ida ne’e maka, “Alegria na Liberdade E Pluralidade”.

Ba parte seguransa nian, Komandante Polisia Tranzitu Distiru Dili, sei monta seguransa masimu husi rute ne’ebe mak Karnaval sei liu ba. “Ami prontu atu fo seguransa masimu durante eventu halao, no husu ba komunidade Dili atu labele movimentu ho transporte iha rute Karnaval nian,”apela Komandante Polisia ne’e.

Komisaun Organizadora mo

s sei prepara konsertu muzika husi artista timor oan no mos apresentasaun husi kada grupu kulturais no mos modernus hodi anima populasaun Dili. (Media-MT)

Ministru Kalbuadi Simu Visita Embaixador Georgia ba Republika Indonesia

Ministro Francisco Kalbuadi Lay simu visita Embasador Georgia

Photo by Gilberto

Iha visita kurtejia ne’e Embaixador Zurab Aleksidze hateten Republika Georgia iha disponivel atu kopera iha area turismo entre rai rua. Tuir Sr.Aleksidze katak intensaun visita ne’e atu buka hatene areas nebe hanesan no konhesidu entre rai rua nune bele kopera iha futuru.  Statemento hirak  ne’e hato’o husi Embaixador Georgia Ba Republika Indonesia ne’e  durante enkontru  ho Ministro  Turismo Sr. Francisco Kalbuadi Lay, Segunda feira ne’e iha edifisio Ministerio Turismo Memorial-Hall Dili.

Embaixador Aleksidze nebe nia base iha Jakarta ne’e  informa ba Ministru Kalbuadi katak Republika Georgia nudar nasaun nebe konhesido ho qualidade vinho  diak iha mundo, nune iha futuru Timor Leste mos bele importa vinho husi Georgia.  Nasaun nebe’e geographikamente lokalizadu entre Asia no Europa ne’e desenvolve makas iha area economia liliu area negosiu.  Entertantu, area posibilidade nebe bele kopera  tuir Embaixador ne’e propoin hanesan “Be Mineral” no setor turismo. Tamba tuir embaixador ne’e hateten Timor Leste riku ho natureza no potensia boot iha area turismo.

Georgia nia turismo desenvolve makas, tinan kotuk hamutuk turista kuase milaun lima (5) maka visita nasaun nebe ho nia total populasaun besik miliaun lima (5) ne’e.  Ida ne’e bele sai mos referensia ba Timor Leste hodi aprende husi Georgia oinsa utiliza mekanismu efectivu hodi desenvolve setor refere.

Iha intervensaun Ministru Kalbuadi agradese no apresia intensaun diak husi nasaun Georgia.  Iha biban ne’e mos Ministru Kalbuadi propoin koperasaun formasaun kurtu prasu (fulan 3-6) iha area  turismo nune bele fasilita no hadia kualidade turismo iha Timor Leste.

MT-SEPFOPE Halao Inagurasaun ba Pouzada Tutuala

Ministru Turismu (MT), Francisco Kalbuadi Lay, akopana husi Sekretariu do Estadu Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE), Elidio Ximenes, deputadu Parlamentu Nasional Orelio Guterres, Adjuntu Administrador Distritu Lautem  hamutuk ho Diretores Jerais no Diretores Nasionais husi Ministeriu Turismo halao inagurasaun ba pouzada Tutuala, iha Sabadu (22/02) foin lalais ne’e. Pouzada ho nia kuadru VIP rua (2), no kuatru tolu kompleta mos ho fasilidades saniamentu ne’e, hetan inagurasaun husi Ministru do Turismu liu husi asina plaka.

Ministru Turismo ho Sec.Estado SEFOPE inagura posada Tutuala

Foto by Adelina

Maske ho infrastutura ne’ebe mak ladauk kompletu ho jardin maibe obra ne’e ofisilamente governu intrega ba kompania Tango Alfa Unip.lda. hodi jere. “Ministeriu do Turismu sei kompleta diak liutan fasilidades ne’ebe mak sei falta, ne’ebe sei haree liu ba parte beleza nian, sei kria jardin no aumenta tan fasilidades baziku balun planu ne’e iha ona orsamentu iha tinan 2014 no 2015,”informa Ministru.

Francisco mos aumenta, MT no SEPFOPE iha komitmentu hodi promove turismu diak liutan iha futuru. Ministru mos hatoo parabens ba komunidade tutuala no espera komunidade Tutuala sei hetan benifisiu husi Pouzada ida ne’e.

“Hau fo parabens ba komunidade Tutuala liuliu ba kompania ne’ebe mak sei jere, liu husi inagurasaun ida ne’e ita espera katak, turista sei mai barak liutan hodi visita tutuala, nune’e bele hadia ekonomia povu Tutuala rasik,”espera Ministru.

Iha fatin hanesan, Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional, Elidio Ximenes hateten, “Turismu parte ida importante atu dezenvolve depois de mina no tempu too ona ba ita atu dezenvolve setor turismo. No Ministeriu Turismo no SEPFOPE iha komitnmentu boot ba ida ne’e,” dehan Elidio.

Posada Tutuala

Foto by Adelina

Elidio mos aumetan katak,  ba tinan oin mai SEPFOPE iha posibilidade boot atu kria dalan husi pouzada Tutuala tun ba iha tasi, sei kria mos gazebo ida. “Nune’e bele fasilita  transporte tradisional hanesan Kuda bele liu husi dalan ne’e nune’e bele fasilita turista sira bele tun ba tasi,”tenik Elidio.

Koalia kona-ba turismu komunitaria, Sekretariu Estadu ne’e hateten, Turismu Komunitariu mak oinsa fo servisu ba komunidade rasik no presija kolaborasaun no koperasaun lina ministerial ne’ebe mak diak iha futuru. (MT)

Eventos Nasionais no Internasionais 2014

No.                  Evento                                                                      Fulan                             Data

1.                   Carnaval                                                                        Fevereiro

2.                 Caravana Artistica                                                        Maio                                     26

3.                 Intercambio Cultural Australia & Indoneisa         Abril & Setembro

4.                 Sunset Fair (Feira Lokraik                                         Julho/Agosto

5.                 Regat Darwin-Dili (Yacth Rally)                               Julho

6.                Curida de Cavalos (Racing)                                        Julho                                      20-28

7.                Competisaun de Fotografia                                       Agosto

8.                Festival Culinaria                                                       Agosto

9.                Pesca Desportiva                                                        Agosto

10.             Tour de Timor                                                             Setembro                                13-17

11.              Miss Turismo                                                               Setembro

12.             Dili Marathona                                                            Outubro                                      25

13.            Animasaun Musical Atraves Concertos                   Outubro

Data ba eventos seluk sei konfirma iha tempu badak. 

MT Prepara ba Desentralizasaun Poder Lokal

SEFI enkontru ho MT

Photo by Isaac

 

Sekretariu do Estadu Fortelesimentu Instituisional (SEFI) halao enkotru hamutuk ho Diretores Jerais no Diretores Nasional Ministeriu do Turismu kona-ba preparasaun Ministeriu do Turismo nian ba desentralizasaun poder lokal ba distritu 12.

Kria Kordenasaun Servisu, Ministeriu Turismu Halao Sorumutu ho SEPFOPE

Ministru Turismo halao Enkontru ho Sec.SEPFOPE

Photo by Gilberto

Atu kria kordenasaun servisu ne’ebe mak diak iha futuru, Quinta-Feira (20/02) ne’e, Ministeriu Turismo (MT) halao sorumutu hamutuk ho Sekretariu do Estadu Politika Formasaun Professional no Empregu (SEPFOPE) , Elidio Ximenes hamutuk ho nia komitiva.

Ministru Turismo halao Enkontru ho Sec.SEPFOPE

Photo by Gilberto

Iha sorumutu ne’ebe mak prejidi husi Ministru do Turismo, Francisco Kalbuadi Lay, no partisipa mos husi Diretor Jerais no Nasional sira, Ministru hateten, nia parte kontente simu delegasaun SEPFOPE nian hodi koalia diakliutan kona-ba servisu integradu ne’ebe mak SEPFOPE no MT sei halao iha futuru.

“Servisu ne’ebe mak SEPFOPE halao iha ligasaun ho servisu no planu ne’ebe mak Ministeriu Turismo trasa ona tanba Turismo Komunitariu mos sai parte ida husi servisu SEPFOPE nian mos,”dehan Ministru.

Ministru Turismo halao Enkontru ho Sec.SEPFOPE

Photo by Gilberto

Tanba ne’e, Ministru hatutan, presija kordenasaun servisu ne’ebe mak diak entre Ministeriu Turismu no SEPFOPE nune’e bele hasees tiha hanoin negativu sira ne’ebe mak durante ne’e mosu iha publiku nia leet kona-ba servisu Ministeriu nian no SEPFOPE.

Ministru mos hatuir katak, iha futuru presija kria ekipa servisu ida ne’ebe mak bele kordena diak liutan servisu ne’ebe mak iha ligasaun entre MT no SEPFOPE, nune’e bele suporta malu.

Ministru Turismo halao Enkontru ho Sec.SEPFOPE

Photo by Gilberto

Kalbuadi mos apresia ho servisu ne’ebe mak SEPFOPE halao ona hodi identifika jonas turismu ne’ebe mak parte SEPFOPE sei dezenvolve iha futuru tuir planu no programa ne’ebe mak parte SEPFOPE trasa ona. “Ministeriu Turismu pronto atu suporta programa ne’ebe mak SEPFOPE trasa ona ba benefisiu povu Timor Leste nian,”informa Ministru.

Iha fatin hanesan mos, Elidio Ximenes hateten, fatin Turismu ne’ebe mak tama ona ba SEPFOPE nia planu ba  kontrusaun maka hanesan, Bee Manas Marobo, Fatuk Bandeira-Ermera, Seloi Kraik-Aileu, Fatubesi no Tutuala.

“Jonas turismu lima ne’e mak iha planu ami sei dezenvolve iha futuru. Ba Bee Manas Marobo no Mota bandeira  ami iha ona dezenu no hein deit atu implementa ba tinan ida ne’e,”informa Elidio.

Nia mos hatutan, liu husi enkotru ida ne’e, bele iha servisu integradu ida hodi iha futuru SEPFOPE no MT bele ona servisu hamutuk hodi apoiu dezenvolvimentu Turismo Komunitariu.

“SEPFOPE hanesan parte kiik ida ne’ebe mak iha hodi servisu mos fo apoiu ba programa dezenvolvimentu turismo komunitaria tuir dekretu lei ne’ebe mak iha. Tanba ne’e, presija kria kordenasaun servisu ida hodi MT no SEPFOPE bele servisu hamutuk ba interese povu nian,”dehan Elidio.  (RMT)

Delegasaun Empresarius Victoria Visita Ministeriu Turismo, Deskuti Apoiu Australia ba Setor Turismu TL

Delegasaun Empresarius Estado Victoria

Photo by Isaac

Delegasaun husi estadu Victoria ne’e kompostu husi delegasaun Universidade Victoria no Empresarius Australianu akopanadu husi representante Embaxada Australia iha Timor Leste, halao sorumutu hamutuk ho Diretor Jeral do Turismo, Silvino Sampaio Goncalves, assesores Nasional no mos Diretor nasional sira hodi deskuti klean kona-ba planu dezenvolvimentu setor turismo ne’ebe mak governu liu husi Ministeriu do Turismo trasa ona ba tinan lima nian laran.

Sorumutu ne’e halao iha sala enkotru Ministeriu do Turismu,Memorial Hall Dili, Kinta-Feira (13/02).  Durante encontru delegasaun ne’e interese atu hatene oinsa Timor Leste nia planu hodi desenvolve setor turismo iha rai laran.  Asunto seluk maka foka liu ba iha treinamentu ba iha area ospitalidade.

Iha biban ne’e Diretor Jeral Sampaio nomos  Asseor Jorge Martins esplika katak; Ministerio Turismo iha prioridade ba tinan lima (5) nia laran hodi desenvolve setor refere, maibe presija servisu ida nebe integradu entre Ministerio Turismo ho ministerio kompetente sira seluk hodi fo apoiu malu.  Maibe intensaun principal husi instituisaun nia mak atu desenvolve turismo ida nebe sustentavel no tenta minimiza impaktu negativu ba iha comunidade no ambiente.  Delegasaun husi Victoria ne’e mos apresia tebes ho apresentasaun ne’e hodi fahe mos esperiencia nebe oras ne’e estadu Victoria hasoru.

Delegasaun ne’e konkorda ho planu nebe Ministerio ne’e trasa ona liliu oinsa atu fo atensaun ba iha Eco-turismo, tamba resultadu husi peskija nebe foin lalais ne’e  fo sai iha Victoria- Australia katak oras ne’e turista sira nebe ba visita  no gasta osan barak iha sira nia rai mak “Back-Packers”, ne’e signifika katak  turista ba visita rai ida laos tamba atu ba hela iha hotel nebe luxu, ne’e duni la presija hari hotel nebe boot bar-barak tamba laos preferensia turistas nia.  Maibe oinsa bele prepara akomodasaun nebe propio no ladun karun nune bele atrai turista hodi visita ita nia rai.  Delegasaun ne’e mos apresia ho desenvolvimentu economia iha rai laran.

Hadi’a Dadus Funsionáriu, Funsaun Públika Fahe Informasaun ba Diretores no Funsionáriu MT

IMG_8639Hodi lamosu failansu ba dadus Funsionáriu nian iha tinan 2014, funsaun públika hala’o sorumutu hamutuk ho Diretores Jerais, Diretores Nasionais no Funsionáriu Ministériu do Turismu, foin lalais ne’e iha salaun enkontru Centru Convensoes de Dili (CCD) hodi fahe informasaun kona-bá implementasaun sistema baze de dadus tuir Statutu Funsaun Públika.

 “Komisaun Funsaun Públika husu atu dadus ne’ebé mai husi Ministériu sira tenki hare nune’e labaele prejudika ba prosesu pagamentu saláriu Funsionáriu sira nian. Ne’e hanesan Responsabilidade Jerál Diresaun Rekursusu Humanos inklui Pontu vokál Ministériu refere atu rekolla didi’ak antes intrega ba Komisaun Funsaun Públika hodi ezekuta ba saláriu,”dehan Assesór Komisaun Funsaun Públika, Anabela Lucilia R.D. Alves.

Tuir  Assesor ne’e, dadus ne’ebé mak Komisaun simu sei manda ba Data base tuir sistema servisu ba rekolla dadus liu husi data base ita bele asegura dadus refere husi Ministériu ida-idak nian.

Maria de Jesus Sarmento, Diretora Jerál Funsaun Públika mós informa katak,  komisaun sei kontinúa hala’o servisu bazeía ba regras Statutu Funsaun Públika. Hanesan sei halo rekapitulasaun ba dadus funsionáruis sira nune’e sei kría Kalendáriu ba lisensa Anuál tuir Lei Statutu Funsaun Públika.  Atu nune’e, prosesu Pagamentu bele maxímu  ha Ministeriu hotu-hotu inklui tuir Diresaun ida-idak.

“Hanesan tenki prepara resibu atu nune’e sei distribui husi diresaun Rekursus Humanos ba Funsionárius hotu-hotu. Tamba experênsia durante ne’e, Komisaun infrenta problema liu-liu ba dadus Funsionárius sira ba Pagamentu. Tamba ida ne’e, Komisaun sei koopera ho kada Ministériu hotu-hotu atu hala’o tuir regrea ne’ebé mak iha ona,”nia informa.

Hatán ba ejijénsia husi funsaun públika nian, Aderito Babo Diretór Nasionál dos Rekursus Humanus, hateten, nia parte durante ne’e hala’o servisu bazeía ba funsaun públika haktuir maibé sei mosu failansau balun iha dadus Funsionáriu sira nian. “Maibé ba tinan 2014 ami sei esforsu makas hodi failansu ne’ebé mak durante ne’e mosu ona iha tinan kotuk sei la akontese tan iha tinan ida ne’e,”tenik Aderito. (RMT)

DJAF-MT Hala’o Aprezentasaun Orsamentu Jerál do Estadu 2014 ba Nia Funsionáriu

IMG_8565

Diresaun Jeral da Administrasaun no Finansas Ministeriu do Turismo, halao apresentasaun orsamentu Jeral do Estadu (OJE) 2014 ne’ebe aloka ba Ministeriu do Turismo ba inspektores, Diretores Jerais, Diretores Nasionais, Pontus fokais finansas kada Diresaun  inklui mos Diretores Jerais no Nasionais Sekretariu do Estadu Arte no Kultura, iha salaun Centru Convesoes de Dili (CCD) Segunda (10/02).

IMG_8570Aprentasaun ne’e hatoo husi Diretora Nasional Jestaun Finanseira (DNJF) Francisca da Silva no prejidi husi Diretor Jeral Administasaun no Finansas (DJAF) Fernando Hi da Silva,  sorumutu ne’e, koalia liu kona-ba prosesu ezekusaun orsamentu, regras no prosedimentu ezekusaun orsamentu iha tinan 2013 nian. Hanesan Salario no Vensimentu, Capital Menor, Capital Dezenvolvimentu, Transferensia Publikas, Fundus Dezenvolvimentu Capital Humanu, Fundu De Maneio/Petty Cash, Adiantamentu Ba Atividade Eventuais, Reseitas Publikas no mos dezafius ne’ebe mak Diresaun Nasional Jestaun Finanseira Ministeriu do Turismo hasoru durante ne’e inklui mos tesouru.

Diretora Nasional Jestaun Finanseira, wainhira halao apresentasaun hatoo ba Inspektores, Diretores Jerais no Diretores Nasional sira hodi banati tuir regras ne’ebe mak Finansas sentral hasai hodi nune’e bele fasilita diak liutan Ministeriu iha prosesu ezekusaun orsamentu ba Tinan 2014.

Nia haktuir katak, regras ezekusaun OJE ba bens no servisu maka, haktuir iha sirkular no. 001/GMF/I/2013, ne’ebe haktuir katak, pedido pagamentu ba kompras sasan liu husi US$ 5,000 tenki prosesa liu husi Aprovisionamentu.  “No regras sira seluk ne’ebe mak haktuir ona iha sirkular orsamentu 2013 nian no sei hein sirkular ba ezekusaun orsamentu nian ba tinan 2014, karik iha mudansa ruma,”informa Francisca. Diretora Nasioal ne’e hateten, “ Jestaun Finansas Publika atu sai efisiente no efikasia responsabiliade ita-hotu nian,”tenik Francisca. (Dea)