Monthly Archives: December 2013

MT-SEKOMS halao Abertura ba Konkursus Koru

Media-Ministru do Turismo (MT) Timor Leste, Francisco Kalbuadi Lay halo abertura ba konkursu Koru ne’ebe mak organiza husi Diocese Dili. “Konkursu ne’e halao ho obejetivu atu promove talentu foin sa’e nian iha area Muzika,”dehan Ministru Kalbuadi, bainhira halao abertura ba konkurusu refere.

Iha Abertura ida ne’e, Ministru do Turismo akompana husi, Sekretariu do Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS), Nelio Izac Sarmento, no mos Sekretariu Estadu Meiu Ambiente (SEMA), Nominando Buras. Konkorente ne’ebe mak partisipa iha konkursu hirak ne’e, mai husi Joventude sira husi paroquia Motael, Balide, Aimutin no mos Paroquia Bekora.

Nelio Izac, SEKOMS hateten, importante tebes ba Joventude sira atu partisipa iha Dezenvolvimentu Nasional, liu husi Muzika bele halibur joventude sira. “No Papel Media importante hodi halao kobertura no divulga informasaun ne’ebe mak edukativu hanesan ne’e (Konkursu Koru.Red) hirak ne’e ba iha publiku,”dehan Nelio Izac.

Husu konkursu hirak ne’e grupo tolu ne’ebe mak tama iha parte final sei hatoo sira nia apresentasau iha palasiu do Governu no mana nain ba konkursu Koru ida ne’e sei hetan oportunidade hodi fo apresentasaun ba iha Eventu Nasional sira. (Media MT)

Mensajen Ministru do Turismu no Sekretariu do Estadu da Arte no Kultura Ba Festa Natal 2013 no Tinan Foun 2014

Dadus Hoteis no Restaurantes iha Dili

Dadus Hoteis no Restaurantes iha Dili tinan 2007-2013

MNEC: Setor Turismo Se Reforsa Dezenvolvimentu Ekonomia Nasional Timor-Letse

Apresentasaun MNEC

Photo by Isaac

Areas Dezenvolvimento Nasional ne’e inklui seitor Ekonomia Local,Regional no Nasional, tamba seitor turismo ne’e rasik hanesan aktividade ne’ebe iha iha ligasaun ho promosaun potensialidade Turismo, Hotel, Transporte, Dadus Statistika, Dezenvolvimentu inklui mos Cultura. Areas hirak ne’e sai hanesan aspektu nebe importante tebes iha Zona ASEAN, ne’ebe preciza kooperasaun maxímu no efetivu husi Governu no Seitor Privadu hodi nune, bele iha nia balansu ba seitor Ekonomia.

Apresentasaun MNEC

Photo by Isaac

Area turismo sei sai fatin ba ema husi rai liur ne’ebe tama mai. Vantagen husi ne’e mak sei hatama rendementu ba Nasaun, sei hamoris mos Ekonomia iha rai laran  no sei kria Comersiu  ida liu husi promosaun ba marketing nian. Tuir Sr. Kaufman katak aktividade Turismo mak sei promove potensialidade ne’ebe mak rai ne’e iha. Nune planu ne’ebe mak Ministeriu Turismo iha, sei alkansa seitor ne’e bazeia ba Orsamentu Estadu nian nebe aloka ba areas refere turi plano Governu.

Antes remata apresentasau ida ne’e, ekipa ne’e hato’o katak iha tempo besik sei mai tan ekipa  husi Zona ASEAN nian iha area refere, ne’ebe iha ona akordu ba kooperasaun ho Ministériu Turismo Liu husi Diresaun Nasional Marketing do Turismo no Diresaun Nasional Pesquiza e Dezenvolvimentu. 

Konstrusaun Parke Dom Boa Ventura Luak-Same

luak

Photo by Isaac

luak

Photo by Isaac

Ministerio Turismo liu husi Diresaun Nasional Aprovisionamento Sr. Zeferinu Martins hamutuk ho ekipa tekniku, Quinta Feira (03/10) halao observasaun ba konstrusaun Parke Dom Boa Ventura iha Luak, Distritu Manufahi. Konstrusaun Parke ne’e inklui moru, baleta nomos estrada iha jardin refere nebe konstrui husi kompanha Loksa Bubu. Enkuantu, kompanha Tinu Lino no Sst. mak responsavel ba konstrusaun Estatua Dom Boa Ventura iha tinan 2011 nebe prepara wainhira atu komemora aniversáriu Dom Boa Ventura ba tinan 100º iha Same, iha Tinan 2012. Iha biban ida ne’e, ekuipa tekniku no Diresaun Aprovisionamento No Logistica,DGAF entrega mos  file copia desenho ba konstrusaun Parke refere ba iha Administrador no nia Adjunto Distritu Manufahi hodi iha konhesemntu klean kona ba prosesu rehabilitasaun konstrusaun ne’ebe hetan ona aprovasaun husi ADN (Agensia Dezenvolvimentu Nasional),inklui Ministériu Obras Publiku ba konstrusaun ne’e. Antes ne’e populasaun entrega ona rai ho medidas naruk Metro 30 ba estadu  iha parte kotuk ba,tuir rezultado ne’ebe mak  equipa sira rona husi Administrador konaba rai ne’ebe mak fahe ona ne’e wainhira hasoru malu hodi rona lolos assuntu ida ne’e,konstrusaun Parke Dom Boa Ventura. tuir Observasaun husi equipa Ministériu ba konstrusaun parke ne’e hatudu katak; sei remata tuir planu ba tinan ne’e nia laran 2013.

Inspeksaun ba Kasait

Direitor Geral Fernando Hi da Silva halo inspecsaun ba uma paseo Kasait

Photo by Isaac

Ministréiu do Turismo liu husi Diretor Geral Administrasaun e Finansas,Diretor Nasional Aprovisionamento e logistiku,Inspesaun Geral no Tekniku sira halao Inspecsaun ba konstrusaun  no rehabilitasaun fatin turistikus Sub-Distritub Bazartete,Distritu Liquiça.

Hamutuk uma oan paseo sia (9) mak hetan rehabilitasaun husi kompanya Morrizon  nebe hetan kontratu husi Ministériu Turismo.

Rehabilitasaun uma Kasait ne’e baseia ba planu annual Ministério do Turismo ne’ebe trasa tiha ona durante periode V Governu Konstitusional.

Alende konstrusaun ba uma oan Kasait, tuir akordu nebe halo Kompanha refere tenke renova fila fali fasilidade nebe hetan estragus hanesan haris fatin ne’ebe ho kondisaun a’at, truka nia kakuluk ne’ebe dodok ona, Ai rin, odamatan, fatin ba Be’e nian inklui mos sira seluk.

Kasait

Photo by Isaac

Kasait

Photo by Isaac

Entertantu, konstrusaun fatin turistikus sai hanesan meius ida hodi atrai turistas no hatama rendementu ba iha nasaun. Tamba ne’e, tuir Ministériu doTurismo importante atu servisu hamutuk ho instituisaun hotu-hotu nomos komunidade tomak hodi alkansa prosesu Desenvolvimentu iha rai laran. 

Ministériu turismo ho Secretáriu  do Estado das Arte e Kultura (SEAC) sei esforsa atu tau nafatin areas prioridade durante tinan lima (5) nia laran, tuir Orsamentu Estadu ne’ebe desloka ona, hodi nune bele haburas seitor turismo iha Timor Leste iha futuru.

ba prosesu rehabilitasaun fatin refere remata ona tuir akordu ne’ebe mak iha ona husi MT no SEAC hamutuk ho Kompanha refere.