Daily Archives: October 10, 2013

Visita Ofisial iha Nasaun ASEAN

Photo by MT

PM Xanana Gusmao

Photo by MT

MinistroMT

Photo by MT

PM MT

Photo by MT

galery5

Photo by MT

galery2

Photo by MT

Galery4

Photo by MT

 

Ministro Kalbuadi acompanha Chefe Estado iha visita ofisial ba nasaun ASEAN

MinistroMTPM Xanana asinaMinistro do Turismo Fransisco Kalbuadi Lay acompanha Primeiro Ministro Kay Rala Xanana Gusmao iha visita ofisial ba nasaun ASEAN hanesan Myanmar, Cambodia, Vietnam no Laos hahu husi loron 9 to 15 de Setembro 2013.

Alende Ministru Kalbuadi, acompanha iha visita ofisial ne’e Director Geral Administrasaun no Financas husi Ministerio do Turismo Fernando Hi Da Silva nomos Director Geral do Turismo Silvino Sampaio Goncalves.

Visita ofisial ne’e ho intensaun prinsipal atu khametin relasaun amizade entre Timor Leste ho nasaun nebe hanesan membrus husi organizasaun ASEAN.  Ida ne’e hanesan pasu positivu ida Timor Leste halo hodi hetan referensia, experiencia nomos apoiu husi nasaun hirak ne’e, liliu ba esforso Timor Leste hodi sai nudar membru ASEAN.

Durante visita delegasaun nebe chefia husi Primeiro Ministro ne’e halao encontru ho lideres husi nasaun hirak ne’e.  Asunto importante diskuti durante encontru mak hanesan hametin relasaun bilateral entre Timor Leste ho nasoes refere nomos troka ideas no esperiensia iha areas oi-oin inklui kistaun demokrasia nebe nasaun Asia balu sei infrenta obstaclu hodi adopta iha sira nia nasaun.

Impresaun nebe positivu tebes mai husi nasaun Myanmar ba Timor Leste nia prosesu luta ba independencia. Iha opurtunidade ne’e mos Chefe Estado agradese ba Myanmar liliu sira nia apoio ba Timor Leste hodi tama nudar membru ASEAN.simu delagasaungrupfoto

Hare husi sector turismo visita ne’e sai hanesan opurtunidade diak ba delegasaun husi Ministerio do Turismo hodi hare rasik desenvolvimentu sector turismo iha nasaun hirak ne’e.

Durante visita delegasaun ne’e, identifika nasaun Cambodia bele sai hanesan referensia ba Timor Leste iha sector turismo. Cambodia hanesan nasaun ida nebe nia desenvolvimento economia avansado tebes iha sector Turismo ho Agricultura.

Nune Timor Leste bele aprende husi Cambodia nia estrategia oinsa  hamoris no haburas sector turismo.

Fase Audisi Miss Turismo 2013

Miss Turizmu_baner

Audisi Miss Turismo 2013:

Data: 16, 17 & 18 de Outubro 2013

Fatin: Salaun Ministerio do Turismo-Dili.